Hüseyin Dayı.jpg (12 KB)
Hüseyin Dayı
1952 yılında Erzurum’da doğdu. İlk gençlik yıllarından itibaren kültürel maksatla kurulmuş çeşitli derneklerde görevler aldı. Bu türden derneklerden birçoğunun, kuruluş maksadının aksine birbirleriyle ideolojik sıcak çatışmaya sürüklenip, bir neslin birbirine düşmanlaşarak heder olduğu, 1980 ihtilalcilerinin ise yine ideolojik bir tutumla yaptığı işkencelerle birçoklarını devlete de millete de düşman ettiği bu dönemi yaşamasının akabinde, resmî veya gayriresmî organizasyonların dışın¬da kalarak, çok yönlü okuyup araştırmayı tercih etti. Üniversite tahsilini, iktisat ve felsefe olmak üzere iki ayrı dalda, yüksek lisansını felsefe dalında yapan yazar, sırasıyla memuriyet, ticaret, gazetecilik ve kitap yazarlığıyla meşgul oldu. Genellikle dinî inançlar ile siyasî ideolojileri ve onların sosyo-politik hayata etkileri¬ni inceledi. O maksatla özellikle siyaset ve hukuk felsefeleri ile sosyolojileri, siyaset bilimi, din bilimi, siyasî tarih, antropoloji ve sosyal psikoloji alanlarında çok yönlü okuyup düşünerek paradigmaları sorguladı. Batı’da üretilmiş genel-geçer iddialı millet teorilerinin Batılı milletlere bile uymadı¬ğını savundu. O teorilere bağlı olan “Türk milleti” tanımı ile “Türk milliyetçiliği” ide¬olojilerinin ise, Türk milletinin kendine özel geçmiş, şimdi ve gelecek şeklindeki üç boyutlu tarihî varlık-alanının hiçbir boyutuna uymadığı için yanlış ve zararlı olduğu şeklindeki görüşlerini dile getirdi. O izahların alınmasından hemen önceki “Türk” teriminin, İslam medeniyeti içinde Türkçeyi ortak dil olarak kullanan, birlikte vatan tutup devlet kuran ve savunan, bu uzun milletleşme sürecinde soyları da birle¬şen Abhaz, Arnavut, Boşnak, Çeçen, Çerkez, Gürcü, Kazak, Kırgız, Kürt, Laz, Oğuz (Türkmen), Pomak, Tatar, Uygur, Zaza vs. gibi farklı etnik kökenli, farklı anadilli, farklı mezhepli Müslüman kavimlerin müşterek ismi olduğu şeklindeki tespitini an-lattı. Bunların yanı sıra, “ulus-devlet”in modernist Batılı anlayıştaki suni inşacı hayalî “ethnos”a göre, demokrasi sisteminin ise “demos”a göre temellendirilmesinden doğan “kaos”u göstererek, bu Batılı kavramlar yerine kurucu-yaşatıcı olmak bakı¬mından asıl olanı tercihle “Devletin milleti değil, milletin devleti” esaslı bir anlayış teklif etti. Siyaset ve sosyal bilimler alanına “Ötekileştirmek” kavramını kazandırdı. Ona bağlı olarak “Ötekileşmek” kavramı da doğdu. Çevrecilikte, insan-hayvan-bitki haklarında, başka dindekilerle birlikte yaşamada, demokraside ve savaşa mecbur kalmadıkça barışçılıkta en sağlam temellerin İsla¬miyet’te olduğunu savundu. Bu konularda ulusal ve uluslararası bilim kongrelerinde tebliğler sundu, muhtelif hakemli dergilerde makaleleri yayınlandı ve konferanslar verdi. Ayrıca Dünya Gündemi, Önce Vatan, Star, Yeni Şafak ve Zaman gazetelerinde makaleleri; Yeni Asya ve Yeni Şafak gazetelerinde kendisiyle yapılan röportajlar yayınlandı, Türkiye gazetesinde ve çeşitli dergilerde ise fikirleri hakkında değer¬lendirmeler yapıldı. Fikirleri bazı akademisyen ve yazarların kitapları ile makalele¬rinde de ele alındı. Muhtelif televizyon kanallarındaki bazı kültürel programlarda konuk edildi. Orta derecede İngilizce bilen yazar, evli olup bir evlat babasıdır. İlk yayınlanma tarihi sırasına göre kitapları şunlardır: 1- Türk Milletleşmesi ve Savunma Mekanizmaları, Önce Vatan Yayınları, 2004. 2- Batı’dan İthal Milliyetçilik ve Ötekileştirdikleri (Türkler ve “Öteki”ler, Okumuş Adam Yayınları, 2006; Türkler ve Ötekileştirdiklerimiz, TİMAŞ Yayınları, 2008; Akis Kitap Yayınları, 2012). 3- Batı’dan İthal Milliyetçiliğin Dinle Kavgası (Milliyetimizin Dini Temeli ve Milliyetçi¬liğin Dinle Kavgası, Bilgeoğuz Yayınları, 2010; Akis Kitap Yayınları, 2012). 4- İslam Medeniyetinin Küreselliği (Akis Kitap Yayınları, 2012). 5- Çağdaş Liberal Devlette Güç ve Adalet Problemi (Ketebe Yayınları, 2020).”
Filtre
Tükenenleri Gösterme
Toplam 1 ürün görüntüleniyor.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.